Logo Gmina Rudka

deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY RUDKA

Urząd Gminy Rudka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Urzędu Gminy Rudka


Data publikacji strony internetowej: 2015-08-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-17

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
- nie zapewniono minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
- strona używa grafik aby przedstawić tekst,
- na stronie brak możliwości pominięcia bloków,
- nie zapewniono kolejności fokusu zgodne z przyjętą konwencją w kulturze,
- niejednoznaczny cel linku w kontekście,
- brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.

Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:  Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Gabrysiak,  jerzy.gabrysiak@rudka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7305853. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Przed wejściem do przedsionka budynku nie ma schodów. Poziom posadzki przy drzwiach wejściowych znajduje się 10 cm wyżej od poziomu gruntu. Drzwi wejściowe mają szerokość 90 cm, drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone. Pomiędzy przedsionkiem a główną częścią budynku zamontowane są drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone o szerokości 90 cm. Różnica wysokości pomiędzy poziomem posadzek i głównej części budynku wynosi 10 cm.</li> <li>Pomieszczenia biurowe urzędu znajdują się na 1 piętrze budynku. Prowadzą do nich schody o szerokości posiadające 17 stopni o szerokości 110 cm. Drzwi wejściowe z klatki schodowej do urzędu mają szerokość 80 cm. Poziom holu jest obniżony w stosunku do poziomu zejścia z klatki schodowej o 8 cm. Hol główny urzędu ma szerokość 3 m. Z holu można wejść do 10 pomieszczeń biurowych. Hol posiada zwężenie o szer. 2 m, przy którym znajdują się drzwi do 1 pomieszczenia biurowego. Budynek nie posiada wind.</li> <li>Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ogólnym parkingu przed urzędem gminy, w odległości ok. 20 m od wejścia głównego.Do budynku można wejść z psem asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nie ma takiej możliwości.


Aplikacje mobilne
Urząd Gminy Rudka nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Rudka</p><p>Marcin Gawrysiak<br />Przyjęcia interesantów:<br />Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00</p><p> </p>

Wójt Gminy Rudka

Marcin Gawrysiak
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00

 

tel.:857305852

tel.:857305852

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.