Logo Gmina Rudka

News

News zdjęcie id 290

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej numer ewidencyjny 1157/2, obręb 0009 Rudka, miejscowość Rudka, gm. Rudka

14.10.2021

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. Nr 1990 ze zm.)
Wójt Gminy Rudka ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
gruntowej


I. Dane dotyczące nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości: numer ewidencyjny 1157/2, obręb 0009 Rudka, miejscowość
Rudka, gm. Rudka
Księga wieczysta: brak
Powierzchnia nieruchomości: 0,0875 ha
Opis nieruchomości:
Działka stanowi współwłasność Gminy Rudka (18/24) i osób fizycznych (6/24). Organizatorem
przetargu jest Wójt Gminy Rudka, działający w odniesieniu do przysługującego Gminie Rudka
udziału w nieruchomości w imieniu własnym, a w imieniu pozostałych współwłaścicieli na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Działka zlokalizowana jest w miejscowości Rudka, przy ulicy Wola 1B. Nieruchomość
gruntowa jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 86,50 m2 oraz
budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 65,57 m2. Bezpośrednie sąsiedztwo od
strony południowej i zachodniej to nieruchomości zabudowane budownictwem
mieszkaniowym jednorodzinnym. Z pozostałych stron nieruchomość przylega do dróg
publicznych, ul. Wola oraz ul. Brańskiej. Wjazd bezpośrednio z ul. Wola. Kształt działki zbliżony
do regularnego prostokąta. Budynek mieszkalny – drewniany, materiał ścian - bal 12 cm.
Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa, pokryta dachówką betonową. Budynek
parterowy. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Parapety drewniane. W budynku znajduje
się instalacja wodociągowa, sanitarna oraz CO z własnym piecem. Grzejniki stalowe. Odpływ
nieczystości do sieci kanalizacyjnej. Rury i rynny spustowe – metalowe. Ściany zewnętrzne
obite sidingiem. Ściana fundamentowa – betonowa, miejscowo odkształcona i spękana.
Budynek znajduje się w zadowalającym stanie technicznym. Podłogi z deski drewnianej. W
budynku znajdują się pomieszczenia – przedsionek, sień, WC, kuchnia (znajdują się w niej
piec kaflowy i piec CO), 3 pokoje. Wysokość pomieszczeń 2,40 m. Budynek gospodarczy
parterowy, murowany. Dobudówka drewniana. Posadzka betonowa. Konstrukcja dachu
dwuspadowa, drewniana, pokryta dużymi płytami azbestowo-cementowymi falistymi. Materiał
ścian – pustak żużlowy. W budynku znajduje się część garażowa oraz część gospodarcza.
Budynek jest otynkowany. Do budynku doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna.
Nieruchomość jest ogrodzona. Od strony ul. Wola – przęsła stalowe na podmurówce, brama i
furtka stalowe. Od strony ul. Brańskiej - siatka stalowa na słupkach betonowych.
Nieruchomość jest zagospodarowana i nieużytkowana. Powierzchnia porośnięta trawą,
nasadzenia w postaci drzew i krzewów ozdobnych. Działka zlokalizowana jest przy publicznej
drodze utwardzonej. Istnieje dostęp do sieci wodociągowej, telefonicznej,
elektorenergetycznej.

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z uchwałą Nr XVII/95/05 Rady Gminy Rudka z dnia
23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rudka
w granicach zainwestowania przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie
oznaczonym jako RM – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży na mocy zarządzenia Nr 38/2021 Wójta
Gminy Rudka z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, nie jest także przedmiotem
zobowiązań Gminy wobec takich osób.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do nabycia
nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 11.10.2021 r.
2. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy
Rudka, ul. Brańska 13, 17-123 Rudka, pok. nr 3.
4. Warunki udziału w przetargu

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości
6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w terminie do dnia 10.11.2021 r. włącznie. Za
datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto Urzędu Gminy
Nr 20 8063 0001 0010 0100 1300 0008 lub do kasy Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające
osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które wpłacą wadium w wymienionej
wyżej kwocie i terminie. Przystępujący do przetargu powinni posiadać przy sobie dokument
potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.
Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, natomiast wspólnicy spółki
cywilnej - umowę spółki oraz aktualny wypis z CEiDG dotyczący wspólników.
W przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, pełnomocnik
przedkłada pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego.
W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność
obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pisemne oświadczenie drugiego
małżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo współmałżonka w przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej
niż 1% ceny, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Pozostałe informacje
Dostawa budynków i gruntów korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca nieruchomości zostanie
powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
Wójt Gminy Rudka zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych
przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudka, oraz
opublikowano na stronie www.rudka.pl oraz na stronie https://bip-ugrudka.wrotapodlasia.pl/.
Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie lokalnej.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudka, ul. Brańska
13, 17-123 Rudka pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu 85 730 58 53.
 

                                                          Wójt
                                                       Marcin Gawrysiak

Wójt gminy zaprasza

<p>Wójt Gminy Rudka</p><p>Marcin Gawrysiak<br />Przyjęcia interesantów:<br />Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00</p><p> </p>

Wójt Gminy Rudka

Marcin Gawrysiak
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek-Piątek godz. 08:00 - 16.00

 

tel.:857305852

tel.:857305852

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.